Komlexní péče o lesní majetek


ŠP spravuje především lesní majetek Olomouckého kraje, jehož výměra je v současnosti 1003 ha. Při hospodaření je kladen velký důraz na prolínání pěstební a těžební činnosti za účelem dosažení co nejvyššího podílu přirozené obnovy stanovištně vhodných dřevin. Na převažujících živných stanovištích není vždy možné spoléhat jen na obnovu přirozenou a je tedy nutné porosty obnovovat uměle. Základem je výběr kvalitních sazenic od ověřených dodavatelů nebo z vlastních zdrojů. V návaznosti na kvalitu sazenic je prioritou kvalita zalesňovacích prací a další péče o založené kultury. Proto i v pěstební činnosti máme dnes poměrně vzácný ukazatel, vlastní zaměstnance. Část jich pracuje celoročně, část sezónně. Společně s  důsledně dodržovanými zásadami techniky výsadby při praxích žáků je tento faktor základem k minimálním vícenákladům k zajištění kultur v dalších letech.

Nesmírná pozornost je následně věnována prvním výchovným zásahům v odrůstajících nárostech a mlazinách. Kvalitně provedené prostřihávky a prořezávky jsou pilířem pěstování porostů na školním polesí. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že z porostů se špatně provedenou nebo opožděnou první výchovou, již velmi těžko vypěstujeme kvalitní dříví. Následující probírkové zásahy jsou zaměřeny především na podporu nadějných jedinců tvořících kostru porostů. Velkým problémem v poslední době jsou však 30-40 leté smrčiny, které jsou v důsledku nedostatku srážek výrazně oslabeny a jejich napadení dřevokaznými houbami a kůrovci způsobuje rozpad některých z nich. V těchto případech postupujeme cestou postupných rekonstrukcí.

Těžební činnost provádíme jak vlastními zaměstnanci, tak dodávkami služeb převážně OSVČ. V nedávných letech jsme zejména rozsáhlou nahodilou těžbu zpracovávali za pomoci moderních harvestorových technologií. Věková struktura a svahová dostupnost řady porostů nabízí taktéž řadu příležitostí pro využití koňských potahů, jejichž využití je pro nás velmi aktuální především u roztroušených nahodilých těžeb a v prvních probírkách.

Disponujeme dále technikou pro zpracování těžebních zbytků. Využívána je především půdní fréza FAE, která drtí klest z těžby a zapracovává ho přímo do půdy. Vlastní štěpkovač využíváme především pro údržbu zeleně kolem lesní naučné stezky, areálu polesí a u jiných subjektů. Součástí komplexního hospodaření v lesích se již stalo i vyvážení a následné štěpkování těžebních zbytků pro výrobu energetické štěpky. Výborným pomocníkem pro přípravu půdy k přirozené obnově je talířová fréza TPF-1, jejíž použití výrazně zvyšuje úspěšnost snahy o přirozenou obnovu porostů. Se všemi uvedenými stroji jsme schopni pracovat ve službě jiným majetkům.